การสร้างความยั่งยืน

  Wind farm Click to enlarge
โซลเวย์เชื่อมั่นว่าโซลูชั่นทางเคมีที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั้นไม่จำเป็นต้องแลกกับการทำลายสิ่งแวดล้อม และโซลเวย์จะไม่สร้างปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มั่นคงและปลอดภัยให้แก่พนักงานซึ่งช่วยทำให้เกิดการพัฒนาการทำงานอย่างมืออาชีพ และเรายังรักษารูปแบบการทำงานโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้บรรยากาศการทำงานมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะพนักงานคือผู้มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าขององค์กร

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโซลเวย์ที่เป็นสารเคมีส่วนประกอบสำคัญในการผลิตสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ช่วยทำความสะอาดเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์คงความบริสุทธิ์ของน้ำ โซลูชั่นการประหยัดพลังงานจากการใช้ความร้อนภายในบ้านเรือน หรือโซลูชั่นการใช้ไฟฟ้าบนท้องถนนอย่างประหยัดพลังงาน ได้รับคิดค้นมาอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตสารเคมีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลายพันแห่ง เรายังมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชั่นที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นพัฒนาสารเคมีที่ทรงประสิทธิภาพแต่ไร้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โซลเวย์มุ่งมั่นที่จะรักษาสัญญาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจของโซลเวย์ทุกฝ่าย โดยในปี 2556 โซลเวย์ได้เปิดเผยแผนงาน ‘โซลเวย์ เวย์’ ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มโซลเวย์ ที่มีแนวนโยบายกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติและวิธีวัดความสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาให้โซลเวย์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการก้าวสู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน