ปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทย สร้างวินัยจราจร ผ่านสื่อนิทานและละครหุ่น ลดอุบัติเหตุในชุมชน โครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน”

Click to enlarge
มูลนิธิสยามโซลเวย์ (เอสเอสเอฟ) ตระหนักถึงความสำคัญในใช้รถใช้ถนนของเยาวชนไทย  เพื่อลดปริมาณการสูญเสียจากอุบัติภัยบนท้องถนน จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ปี 3 โดยมีพันธมิตรที่สำคัญอย่างมูลนิธิดวงประทีปร่วมดำเนินโครงการฯ ปลูกจิตสำนึกวินัยจราจรให้กับเยาวชนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย ผ่านสื่อนิทานและการแสดงหุ่นละคร  พร้อมมอบหมวกนิรภัยจำนวนกว่า 570 ใบให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดตากวน อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า “มูลนิธิดวงประทีป โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิสยาม โซลเวย์  ได้มาจัดกิจกรรม  เพื่อให้เด็กๆตระหนักถึงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน โดยการให้ความรู้เรื่องกฎจราจร และการโดยสารรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ผ่านสื่อนิทานและละครหุ่น ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่บ้านฉาง และมาบตาพุด ถือเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ผมหวังว่าเด็กๆทุกคนจะสวมใส่หมวกนิรภัยเป็นประจำ จนติดเป็นนิสัยที่ว่า เดินทางปลอดภัย  สวมหมวกนิรภัย  และ คุณครูจะช่วยกันติดตามดูแล และให้คำแนะนำ แก่ผู้ปกครองให้ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ และใช้หมวกนิรภัย ที่ได้รับมอบไปในวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้”
  
คุณศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ ประธานมูลนิธิสยามโซลเวย์ กล่าวว่า “มูลนิธิสยามโซลเวย์ จึงได้เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง และตำบลมาบตาพุด ภายใต้โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนอันจะเป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งความพิเศษของกิจกรรมในปีนี้อยู่ที่เทคนิคการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้อง ผ่านสื่อนิทานและละครหุ่นของมูลนิธิดวงประทีป  ในรูปแบบกิจกรรมสันทนาการ ที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถเพลิดเพลินไปกับบทเรียนวินัยจราจร ที่ได้ทั้งสาระและความบันเทิง จนเกิดรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย อันจะช่วยป้องกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมกันนี้มูลนิธิฯ ยังได้ส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียนในโครงการอีกด้วย”
มูลนิธิสยามโซลเวย์ได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับวินัยจราจรให้กับเยาวชนในชุมชนจังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ในความร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (เอไอพี) ซึ่งลงพื้นที่ครั้งแรก ณ โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และในปีต่อมาได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับวินัยจราจรวินัยจราจรให้แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยมะหาด อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จากการดำเนินโครงการดังกล่าวพบว่าเยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น โดยสนับสนุนจากคณะครูอาจารย์และผู้ปกครอง ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย มูลนิธิสยาม โซลเวย์ จึงได้สานต่อโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ในการดำเนินโครงการโดยร่วมมือกับมูลนิธิดวงประทีป 
  
คุณประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป กล่าวเสริม “มูลนิธิสยามโซลเวย์  และมูลนิธิดวงประทีปได้ดำเนินงานร่วมกันมาเกือบ 10 ปี แล้ว เริ่มจากโครงการสร้างเสริมทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผู้ประสบภัยสึนามิ  ปัจจุบันมูลนิธิสยามโซเวย์มีนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาทางการศึกษาแก่เด็ก  และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ผ่านกิจกรรมการแสดงหุ่นของโครงการนิทานคาราวาน มูลนิธิดวงประทีป โดยมีการให้ความรู้ในการป้องกันยุงลาย และการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน พื้นที่ตำบลบ้านฉาง และตำบลมาบตาพุด จำนวน 15 แห่ง มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 9,336 คน และมีการอบรมให้ความรู้กับครูในเรื่องของการใช้สื่อละครหุ่นประกอบการสอน มีคุณครูเข้าร่วม 60 คน นอกจากนี้มูลนิธิสยามโซเวย์   และมูลนิธิดวงประทีป ได้ร่วมกันมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน ครั้งที่หนึ่งได้มอบให้กับเด็กนักเรียนบ้านพยูน ครั้งที่สอง ให้กับเด็กนักเรียนวัดชากลูกหญ้า และเด็กนักเรียนวัดตากวนที่จะทำพิธีมอบในวันนี้ รวมทั้งหมด 1,350 คน”
  

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ มาร์ค  มิคเคลเซ่น เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีมอบหมวกนิรภัย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติอีกคับคั่ง โดยมีการแสดงจากนักเรียนวัดตากวนและการแสดงละครหุ่นจากมูลนิธิดวงประทีปในงานอีกด้วย นอกจากกิจกรรมในวันนี้แล้ว มูลนิธิสยามโซลเวย์และมูลนิธิดวงประทีป ยังวางแผนที่จะเดินสายดำเนินโครงการ เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน ในโรงเรียนและเขตชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่นจังหวัดระยองอีกอย่างต่อเนื่องต่อไป