โซลเวย์ เพอรอกซิไทย ร่วมปลูกป่าชายเลน เพิ่มสีเขียวให้โลกสวย

  Solvay press release Click to enlarge
โซลเวย์ เพอรอกซิไทย ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยความร่วมแรงร่วมใจกันของคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 70 คน ปลูกต้นกล้าและเพาะพันธุ์เมล็ดมากว่า 500 ต้น ณ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน แหลมงอบ จังหวัดตราด ทั้งนี้กลุ่มบริษัทโซลเวย์มีพันธกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการปลุกจิตสำนึกให้พนักงานร่วมรักษาและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้โลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น