ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่:     บริษัท โซลเวย์เพอรอกซิไทย จำกัด
            ชั้นที่ 11 อาคารเวฟเพลส 
            55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
            เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร:      02 610 6470
โทรสาร:  02 610 6479 

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

เกรดทั่วไป หรือ Technical Grade (ในประเทศ) 
คุณไพรวัน แสงทองติยกุล
โทร:02 610 6473
อีเมล: praiwan.seangthongtiyakul@solvay.com

คุณนาฎศิลป์ จรัสวัฒนกุล 
โทร:02 610 6475
อีเมล: jaruswatanakun.nattasilp@solvay.com 


เกรดทั่วไป หรือ Technical Grade (ต่างประเทศ) 
คุณสิทธิศักดิ์ ครองเดช 
โทร:02 610 6429
อีเมล: sittisak.krongdach@solvay.com

คุณนาฎศิลป์ จรัสวัฒนกุล 
โทร:02 610 6475
อีเมล: jaruswatanakun.nattasilp@solvay.com 


เกรดฆ่าเชื้อในบรรจุภัณฑ์ (Aseptic Packaging Grade) 
คุณนาฎศิลป์ จรัสวัฒนกุล 
โทร:02 610 6475
อีเมล: jaruswatanakun.nattasilp@solvay.com 

เกรดเครื่องสำอาง (Cosmetic Grade)
คุณสิทธิศักดิ์ ครองเดช 
โทร:02 610 6429
อีเมล: sittisak.krongdach@solvay.com

คุณนาฎศิลป์ จรัสวัฒนกุล 
โทร:02 610 6475
อีเมล์: jaruswatanakun.nattasilp@solvay.com 


เกรดอาหาร (Food Grade) 
คุณสิทธิศักดิ์ ครองเดช 
โทร:02 610 6429
อีเมล์: sittisak.krongdach@solvay.com

คุณนาฎศิลป์ จรัสวัฒนกุล 
โทร:02 610 6475
อีเมล์: jaruswatanakun.nattasilp@solvay.com 


กรดเปอร์อะซีติก (Per Acetic Acid)
เกรดสำหรับการทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วนและใช้ในการแพทย์ (Clean in Place and Medical Application) 
คุณไพรวัน แสงทองติยกุล
โทร:02 610 6473
อีเมล: praiwan.seangthongtiyakul@solvay.com

คุณนาฎศิลป์ จรัสวัฒนกุล 
โทร:02 610 6475
อีเมล์: jaruswatanakun.nattasilp@solvay.com


เกรดฆ่าเชื้อในสัตว์น้ำ สัตว์ปีก และบำบัดน้ำเสีย (Aquaculture / Poultry / Water Treatment Grade) 
คุณอดิศักดิ์ ชตาถนอม 
โทร:02 610 6393 
อีเมล์:adisakdi.chatathanom@solvay.com

คุณนาฎศิลป์ จรัสวัฒนกุล 
โทร:02 610 6475
อีเมล์: jaruswatanakun.nattasilp@solvay.com