โซลเวย์ในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทโซลเวย์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2530 และมีพนักงานมากกว่า 700 คน ทำงานอยู่ใน 3 เขตศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง และสมุทรปราการ
 
กลุ่มบริษัทโซลเวย์พัฒนาโซลูชั่นที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ทันสมัย ยั่งยืน และแข่งขันในตลาดได้ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าในตลาดต่อไปนี้:
 • การบินและยานยนต์
 • อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
 • อาคารและสิ่งก่อสร้าง
 • สินค้าอุปโภคบริโภคและการดูแลสุขภาพ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • การใช้ในอุตสาหกรรม

ในประเทศไทย โซลเวย์ผลิต:
 • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  
 • สารลดแรงตึงผิว 
 • โวเดียมไบคารบอร์เนต
 • เคมีสำหรับใช้ในเหมือง